Nyheter från HMS

Senaste nytt från HMS Networks
 

HMS Networks presenterar sin rapport för tredje kvartalet och nya finansiella mål

by Anette Lindén | okt 23, 2020

Kvartalet

 • Tredje kvartalets omsättning uppgick till 345 MSEK (377), motsvarande en minsk­ning med 8%. Valutaeffekter har påverkat koncernens omsättning negativt med 10 MSEK
 • Orderingången uppgick till 336 MSEK (372), motsvarande en minskning med 10%
 • Rörelseresultatet uppgick till 77 MSEK (56), motsvarande en rörelsemarginal på 22,3% (14,9)
 • Resultat efter skatt uppgick till 61 MSEK (46) och vinst per aktie till 1,33 SEK (0,98)
 • Kassaflödet från den löpande verksam­heten uppgick till 116 MSEK (90)

 

Första nio månaderna

 • Nettoomsättningen för de första nio månaderna uppgick till 1 061 MSEK (1 172), vilket motsvarar en minskning med 9%. Valutaeffekter har påverkat koncernens omsättning negativt med 9 MSEK
 • Orderingången uppgick till 1 039 MSEK (1 134), motsvarande en minskning med 8%
 • Rörelseresultatet uppgick till 213 MSEK (188), motsvarande en rörelsemarginal på 20,0% (16,0)
 • Resultat efter skatt uppgick till 163 MSEK (138) och vinst per aktie till 3,58 SEK (2,96)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 286 MSEK (193)

 

Händelser efter periodens utgång

 • Förvärv av 70% av aktierna i Procentec B.V.
 • Förvärv av resterande 25,1% av aktierna i WEBfactory GmbH
 • Styrelsen har beslutat om nya finansiella mål för koncernen

 

VD kommentar

Tredje kvartalet har präglats av fortsatt osäkerhet kring konjunkturläget kopplat till coronapandemin. Under kvartalet har vår försäljning haft en svag utveckling men samtidigt har kostnaderna varit fortsatt låga, varför vi i kvartalet kan uppvisa ett rekord för både resultat och kassaflöde.

Fortsatt utmanande marknad i Europa, avvaktande i USA och förbättrad situation i Asien

Jämfört med motsvarande kvartal 2019, minskade omsättningen organiskt med 6% och orderingången med 7%. Bilden är lik den från andra kvartalet med svag efterfrågan på den centraleuropeiska marknaden, främst på våra stora marknader som Tyskland, Frankrike och Italien. Däremot har Asien fortsatt haft en bra utveckling, framförallt avseende orderingång, där Japan är stabilt och Kina uppvisar en imponerade tillväxt på över 50%. USA fortsätter dock att visa svag tillväxt och med en svagare dollar och kommande presidentval är det svårt att bedöma utsikterna i närtid.

Trots lägre volym lyckas vi ändå hålla en bruttomarginal på 62%, vilket framförallt är drivet av interna förbättringar och en bra produktmix inom produktsegmentet Anybus.

Hemarbete och digital transformering
Våra anställdas hälsa har fortsatt absolut högsta prioritet, vi har därför en fortsatt mix av hemarbete och arbete på våra kontor i stora delar av koncernen. Vi avslutade stora delar av våra korttidspermitteringar i Sverige i samband med sommarsemestrar och har idag korttidsarbete främst i Tyskland.

Med nya arbetssätt och digitala mötesplatser ser vi möjlighet till fortsatta besparingar i våra omkostnader även efter pandemin. Nya sätt att arbeta tillsammans med det åtgärdsprogram vi genomförde i slutet av förra året har resulterat i att rörelsekostnaderna för kvartalet i jämförbara termer minskat med 8% i förhållande till föregående år. En god bruttomarginal i kombination med vårt nya kostnadsläge gör att vi kan leverera ett rörelseresultat för kvartalet om 77 MSEK, vilket gör att vi överträffar vårt långsiktiga lönsamhetsmål om 20%. Den goda lönsamheten och god hantering av vårt rörelsekapital har resulterat i ett fortsatt starkt kassaflöde om 116 MSEK i kvartalet.

Nya förvärv
Efter kvartalets utgång har vi gjort två förvärv. Den 1 oktober förvärvades 70% av holländska Procentec BV, där resterade 30% ägs av tre ledande befattningshavare i bolaget. Bolaget, som erbjuder hårdvara och mjukvara för att övervaka och diagnostisera nätverkstrafik i industriella processer, kommer att ge HMS nya möjligheter till affärer med användare av automationsutrustning. Vi ser stora möjligheter att utveckla denna affär från dagens diagnostikverktyg till att framöver kunna erbjuda tjänster som ger preventivt stöd att minska driftproblem i våra kunders kritiska nätverk.

Vi har även förvärvat de återstående 25,1% av tyska WEBfactory GmbH. Som 100% ägare kan vi nu öka integrationen och användningen av WEBfactorys mjukvaruprodukter tillsammans med våra övriga produktsegment, och vi ser stora möjligheter till nya affärer som kombinerar hårdvara och mjukvara.

Nya finansiella mål
HMS styrelse har beslutat om nya finansiella mål för 2025, som innefattar ett tillväxtmål med en nettoomsättning som överstiger ”π” miljarder (3,14 miljarder SEK) med ett rörelsemarginalmål på 20%. För att nå dessa ambitiösa mål, kommer vi ha ett större fokus mot förvärv än tidigare, vilket resulterat i en något justerad utdelningspolicy. Ny policy blir att dela ut 30-50% av det årliga resultatet per aktie, vilket ger bolaget större flexibilitet att finansiera kommande förvärv.

HMS har bjudit in till en kapitalmarknadsdag den 18 november för att presentera den uppdaterade strategin och ambitionerna för den kommande femårsperioden.

En osäker framtid och en ljus framtid
Vi ser fortsatt stor osäkerhet kring framtiden och hur coronapandemin kommer påverka efterfrågan hos våra kunder under kommande kvartal. Det fjärde kvartalet har startat i samma orderingångstakt som vi har haft under tredje kvartalet och även om vissa makrodata ser något mer positiva ut nu, jämfört med för ett kvartal sedan, tror vi fortfarande på en långsam återhämtning. Men, med en stark finansiell ställning kommer vi, trots det osäkra läget i det korta perspektivet, fortsätta fokusera på nya förvärvsmöjligheter och satsa på teknikinnovation.

Vår bedömning är att automation och digitalisering av industriella processer kommer att se en ökad efterfrågan när vi har coronakrisen bakom oss. Då skall HMS vara redo för att möta denna utveckling och efterfrågan med konkurrenskraftiga produkter och lösningar. Trots turbulensen i det korta perspektivet arbetar vi vidare med fokus på långsiktig tillväxt utifrån en balanserad syn på våra kostnader. Långsiktigt bedömer vi fortsatt att marknaden för industriell kommunikation och IIoT kommer att utgöra ett intressant område, både när det gäller organisk tillväxt och förvärv – där vi fortsätter att arbeta enligt vårt motto “Connecting Devices”.

 

Halmstad 2020-10-23

 

Staffan Dahlström
Verkställande Direktör

 

Ytterligare information kan erhållas av:
Staffan Dahlström, VD, +46 (0)35 17 2901
Joakim Nideborn, Finanschef, +46 (0)35 710 6983

 

HMS Networks Q3 Rapport 2020

Utvald nyhet från HMS

HMS Networks släpper världens första industriella 5G-router och startpaket

HMS Networks släpper nu den första kommersiellt tillgängliga industriella 5G-routern för privata industriella nätverk. Wireless Router 5G stöder Ericsson Industry Connect 5G-nätverk och gör det möjligt för användare att komma igång med 5G i sin egen miljö. HMS erbjuder också ett färdigt startpaket för test och utvärdering.

5g-router-and-starterkit

Läs mer

Mer om HMS

Kunderna berättar

Case studies

Se vad våra kunder säger om att använda HMS lösningar.
Videor och bilder från HMS

Mediebibliotek

Videor, podcasts, bilder, whitepapers mm från HMS Networks
Expertis inom IIoT

HMS IIoT-blog

Se vad våra experter har att säga om olika områden inom IIoT.
Lyssna på experterna

TechTalks från HMS Networks

Håll dig uppdaterad om de senaste trenderna i industriell kommunikation och IIoT. Lyssna på HMSs experter i våra TechTalks.

 

 

Want more insights on the industrial communications industry? Contact us!

For more information contact one of our industry experts:

Contact Us